miyu_hayashi_at_shanghai_childrens_medical_center.jpg

Stanford e-Japan Program alum Miyu Hayashi at the Shanghai Children’s Medical Center, China
Description: 
Stanford e-Japan Program student honoree (Spring 2016) Miyu Hayashi (right) at the Shanghai Children’s Medical Center, China. Photo courtesy of Miyu Hayashi.
Caption: 
Stanford e-Japan alumna Miyu Hayashi (right) at the Shanghai Children’s Medical Center. Photo courtesy of Miyu Hayashi.